مسعود زريبافان در گفتوگو با خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس توانا اظهار داشت: در سومين سفر هيئت دولت به استان چهارمحال و بختياري، خانمها منور مقدسي؛ مادر شهيدان احسانالله و مصيب و جانباز ۷۰ درصد، مجتبي راستي، گلنسا طاهري؛ مادر شهيدان حبيبالله و عباس و جانباز ۷۰ درصد عبدالله سهيليفر و توران صابري جماللويي؛ مادر تك فرزند شهيد سيدمصطفي محمدي شيخشباني از رئيس جمهور نشان ملي ايثار دريافت خواهند كرد.
وي بيان داشت: در اين سفر، جلسه شوراي معاونين بنياد شهيد و امور ايثارگران، به منظور بررسي وضعيت خانوادههاي شاهد و ايثارگر و رفع مشكلات آنها تشكيل ميشود.