به گزارش افکار نیوز به نقل از تابناک، از زمانی که دغدغه پوششهای نامناسب به شکل برخوردهای مختلف در جامعه نمودار شد، همیشه عدهای به این عملکرد انتقاد داشتند و رویکردهای اینچنینی را با پاک کردن صورت مساله مساوی میدانستند تا سرانجام مجلس با تصویب طرح ساماندهی مد و لباس، به ماجرا ورود کرد و برگزاری جشنواره زنان سرزمین من، نشان داد که متولیان به دنبال راهکارهای جایگزین افتادهاند؛ راهکاری که علی رغم برتریهای بسیاری که داشت، هنوز بسیار کمرنگ و مقطعی اجرا میشود.

چند سال پیش، جشنوارههای نمایش لباسهای زنان در حالی آغاز به کار کرد که حدودا یکسال پیشتر از آن، بحث مقابله با افراد بد پوشش - که البته بیشتر منظور بانوان بد پوشش است - به جایی کشید که رئیس پلیس وقت تهران، تبرج را مبنای برخورد در طرح امنیت اجتماعی خوانده بود و در تفسیری که هرگز مبنایش اعلام نشد، پوشیدن چکمههای بلند را محل اشکال میدانست؛ اظهار نظری که بوی شرعی میداد اما از زبان علمای دین طرح نشده بود!