جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی روی پرده و آمار پرفروش ترین و کم فروش ترین فیلم های سینمایی هفته برای علاقه مندان منتشر شد.

«ماجرای نیمروز: رد خون» در ۳۷ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۷۰۰میلیون

«ایده اصلی» در ۸۶ روز اکران؛ ۴میلیارد و ۲۴۰میلیون

«کلوپ همسران» در ۴۴ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۶۵۰میلیون

«مسخره باز» در ۲۳ روز اکران؛ ۲میلیارد و۶۰۰میلیون

«مردی بدون سایه» در ۴۴ روز اکران؛  یک میلیارد و ۶۵۰میلیون

«هزارتو» در ۹ روز اکران؛  یک میلیارد و ۵۰۰میلیون

«درخونگاه» در ۳۰ روز اکران؛  یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون

«شاه‌کش» در ۴۴ روز اکران؛ یک میلیارد و ۱۵۰میلیون

«سال دوم دانشکده من» در ۳۰ روز اکران؛ ۹۰۰میلیون

«پیلوت» در ۳۷ روز اکران؛ ۶۰۰میلیون