به گزارش افکارنیوز،

فیلم "عامه پسند" یک ملودرام اجتماعی با رویکردی انتقادی به فرهنگ امروز جامعه ایران است.

اخبار فرهنگ و هنر - فرهنگی که مابین سنت و مدرنیته در حیرت و تعلیق است و ماهیتی متناقض دارد. تمرکز فیلمساز بر شخصیت اصلی داستان باعث شده که فیلم در برخی از مواقع خسته کننده، کلیشه ای و شعار زده باشد اما پیشرفت داستان به ویژه در یک سوم پایانی موجب شده که مخاطب در نهایت بتواند ارتباط موثری با فضای فیلم برقرار کند و دغدغه فیلمساز را بفهمد

می توان "عامه پسند" را اثری قابل تامل اما کمی خسته کننده دانست که در برخی مواقع ژست فمینیستی آن مبالغه آمیز می شود هر چند توجه فیلمساز برای اشاعه فرهنگ کلی حاکم بر یک منطقه جغرافیایی خاص تا حدودی فیلم را از یک اثر شعاری دور می سازد و شخصیت اصلی داستان را باور پذیر و قابل فهم می نماید.

می توان "عامه پسند" را اثری قابل تامل اما کمی خسته کننده دانست که در برخی مواقع ژست فمینیستی آن مبالغه آمیز می شود هر چند توجه فیلمساز برای اشاعه فرهنگ کلی حاکم بر یک منطقه جغرافیایی خاص تا حدودی فیلم را از یک اثر شعاری دور می سازد و شخصیت اصلی داستان را باور پذیر و قابل فهم می نماید.

عامه پسند" در امتداد آثار پیشین فیلمساز است و همچنان دغدغه مندی وی را نسبت به نابرابری های جنسیتی در جامعه امروز ایران عیان می سازد، در این میان نکته مثبت فیلم آن است که فیلمساز توانسته این معضل را  با همراه ساختن روایت در بستری از نابرابری طبقاتی و اقتصادی تا حدودی برطرف کند و این اتفاق موجب باور پذیری و ارتباط بیشتر با فضای فیلم شده است.

اما چالشی که فیلم در اکران با آن مواجه خواهد بود این است که بی تحرکی و انفعال حاکم بر فضای فیلم موجب خواهد شد که مخاطبان زیادی را از تماشای خود محروم کند و یا در جذب آنان به زحمت بیافتد این چالش همواره فیملسازان اجتماعی سینمای ایران را از پا درآورده است.