در برنامه «دعوت» ویژه افطار شبکه یک ، مهمان برنامه شوخی انجام داد که با واکنش مجری همراه شد.