فریده سپاه منصور عکسی از گریمش در سریال نون خ  را منتشر کرد.

مه لقا خانم