فتحعلی اویسی با انتشار این تصویر با شعری کوتاه برای رفیق قدیمی اش سیروس گرجستانی عزاداری کرد:«صدای چاوشان مردن آیو

بگوش آوازهٔ جان کندن آیو

رفیقان میروند نوبت به نوبت

وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

چه بگویم ای رفیق عزیز،این غم همیشه با من همراه خواهد بود...»

فتحعلی اویسی و سیروس گرجستانی