به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، از آنجا که یکی از نیازهای فوری و مبرم انسان معاصر آگاهی استدلالپذیر و بهرهوری آگاهانه از آموزههای اخلاقی اسلام است، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر آن شد تا در پاسخ به این نیاز، درسهای اخلاق حضرت آیتالله تهرانی را با قالبی روزآمد در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

بنابراین گزارش، آیت الله تهرانی از استوانه‌های معروف علم و فضیلت عصر ما به شمار است و سالیان متمادی است که شیفتگان علوم اهل بیت(ع) از فیض سخنان ایشان در باب اخلاق و عرفان و سایر دانش‌ها بهره می‌برند.

حوزه درس فقه و اصول جناب این مجتهد علوم حوزوی در شمار یکی از برترین حوزه‌های علمی تهران است.

التزام باورمند به آموزه‌های اخلاقی اسلام منوط به شناخت اهداف، مبانی و آموزه‌های اخلاقی اسلام است که از آن به نظام اخلاقی اسلام تعبیر می‌شود.

دستیابی به نتیجه اخلاق ورزی که از منظر یک دین آسمانی چیزی جز کمال و سعادت انسان نیست، به چند چیز بستگی دارد: ن خست آشنایی با آموزه های اخلاقی و شیوه ها و روش های کاربست آنها، دوم، آگاهی از ترتیب قواعد و اصول اخلاقی از حیثاهمیت و تأثیر و تأثر، سوم، ‌ دانستن راهکارها و توانایی حفظ آورده‌های تهذیبی

مجموعه این آگاهی و آشنایی افزون بر نتایج پیش گفته، منطق متین و استدلال محور مکتب اسلام را آشکار می‌کند و از این رهگذر نیز فطرت‌های پاک بشری را به این دین آسمانی و آموزه‌های الاهی آن فرا می‌خواند.

کتاب حاضر در بخش اول، رسیدگی به این مباحث را بر عهده دارد و در بخش دوم به بحث از نیروی خِرد به عنوان اساسیترین نیروی نفسانی و فضائل و رذائل مستند به آن پرداخته، راهکارهای درمان رذائل و کسب فضائل این نیروی ارزشمند را بیان می کند.