به گزارش افکارنیوز،

یکی از شهروندان تصاویری از  بارش برف در تله سی یژ کامان و زرشک برای ما فرستاده که در ادامه می بینید .

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین

سفید پوش شدن ارتفاعات قزوین