به گزارش افکارنیوز،

این روزها تصویر نازیبایی از محیط زیست با انباشت زباله بویژه در سواحل، علائم تاسف و تاثر را در سیمای هر بیننده‌ای به چشم می‌آورد. تصویری که در آن طبیعت و محیط زیست آماج هجمه‌های مختلفی قرار گرفته‌اند و محیط زیست مازندران را به مرز بحران کشانده‌اند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049653_amirali-razzaghi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049654_amirali-razzaghi-15-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049655_amirali-razzaghi-15-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049656_amirali-razzaghi-3-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049657_amirali-razzaghi-5-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049658_amirali-razzaghi-24-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049659_amirali-razzaghi-34-.jpg

 

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049661_amirali-razzaghi-37-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049662_amirali-razzaghi-29-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2016/04/2049663_amirali-razzaghi-29-.jpg