به گزارش افکارنیوز،

سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: از این تعداد کودک آزادی ۹۶ مورد از طریق تماس با خط 123 اورژانس اجتماعی شناسایی شد.

وی افزود: شش مورد از 122 ارجاع از طریق پایگاه خدمات اجتماعی و 20 مورد به صورت فردی به مراکز اورژانس اجتماعی گزارش شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه 52 مورد خدمات سیار و اعزام تیم تخصصی به محل حادثه با موضوع کودک آزاری امسال انجام شد، گفت: در این اعزام ها بخش عمده مشکلات به حلِ مسئله در محل انجامید .

دکتر آرام گفت: از تعداد کودک آزاری های گزارش شده در استان شش کودک امسال در مراکز شبانه روزی بهزیستی مازندران پذیرش شدند.

وی با اشاره به استقبال عمومی و بازخورد مثبت برگزاری پویش نه به کودک آزاری، احترام به کودکان ؛ آری گفت: با حضور فعال اصحاب رسانه و اهمیت موضوع، توجه جامعه به موضوع کودکان جلب شد.