رهبرانقلاب در فتوای جدید مقدار مسافت شرعی را ۴۱ کیلومتر عنوان کردند.