بارش باران پاییزی در فضای عطرآگین مسجد مقدس جمکران، طراوتی دو چندان به‌ فضای این مکان مقدس داد.