حکم جدید رهبر انقلاب درباره "ارتباط بیمار کرونایی با دیگران" را در ادامه می بینید.