احمد حاجیشریف معاون نظارت بر چاپ قرآن کریم سازمان دارالقرآن کریم در گفتوگو با فارس، در رابطه با ویژگیهای قرآن کریم با کتابت جدید استاد عبادی که روز گذشته در همایش کارشناسان این سازمان در مشهد مقدس از آن رونمایی شد، گفت: این قرآن کریم به خط نسخ ایرانی کتابت شده و ۶۰۴ صفحه دارد.

حاجی‌شریف در ادامه درباره ویژگی‌های این قرآن کریم، عنوان کرد: تمام صفحات این قرآن ختم به آیه است، هر صفحه به نیت ۱۴ معصوم، در ۱۴ سطر کتابت شده و سعی شده است آموزشی باشد به طوری که از سوار شدن حروف روی هم و تداخل کلمات پرهیز شده، شماره آیه اول سطر نیست و اول سطر با همزه وقف شروع نمی‌شود.

وی در این باره افزود: در این قرآن کلماتی که به همزه وصل میرسد بدون فاصله هستند و کلماتی که بعدشان همزه وصل ندارند، بینشان یک نقطه فاصله دارد که از لحاظ آموزشی برای نوآموزان قوی و قرائت آن آسان است.