پرسش: من دو سال است که به سن تکلیف رسیده ام. قصد دارم نماز هایی که انجام نداده ام را بخوانم ، ولی نمیدانم چقدر از نماز هایم را نخوانده ام.و نمیتوانم به یقین برسم که چقدر را باید بخوانم ، چون هیچ به خاطر نمی آورم. تکلیف بنده چیست؟

پاسخ:  اگر کسی از زمان بلوغ نمی داند که چه مقدار از عبادتها را نخوانده است حد اقلی که یقین دارد که نخوانده قضا کند یعنی اگر مثلا یقین دارد که یک ماه را نخوانده اما بیشتر را شک دارد  حد اقل کافی است

منبع: استفتا از دفتر حضرت آیت الله خامنه ای