سرویس مذهبی افکار نیوز- امیرالمؤمنین(علیه السّلام) می فرمایند:
«الادبُ اَحسَنُ السّجیّة»؛ ادب، نیکوترین خصلت است. ۱
«الادبُ صورةُ العقل»؛ ادب، صورت عقل است. ۲

«الادبُ کمالُ الرجل»؛ ادب، کمال انسان است. ۳
«الادبُ فی الانسان کشجرةٍ اصلها العقل»؛ ادب در انسان درختی است که اصل و ریشه آن عقل است. ۴
«افضل العقل الادب»؛ بالاترین عقل، ادب است. ۵

منبع: غررالحکم و درر الکلم، ج۱، ص ۲۳۹، ح۹۶۷.
۲ - همان، ص۲۴۶، ح۹۹۶.
۳ - همان، ۹۹۸.
۴ - همان، ج۲، ص۱۰۲، ح۲۰۰۴.
۵ - همان، ج۳، ص۳۸۹، ح۲۹۴۷.