سرویس مذهبی افکار نیوز- برای امر به معروف و نهی از منکر سه مرتبه است که تا زمانی که با استفاده کردن از مرتبه قبل نتیجه حاصل شود، بهره گیری از مرتبه بعد جایز نیست بلکه اگر احتمال حصول نتیجه را هم بدهد نباید از مرتبه بعد استفاده کند.

مرتبه اول:کاری کند که انزجار قلبی اش را از منکر اظهار نماید و با عملش به او بفهماند که می خواهد او معروف را انجام دهد و منکر را ترک نماید. و این کار درجات و مراتبی دارد مانند بستن چشمها، درهم کشیدن چهره و اخم نمودن، برگرداندن صورت، برگرداندن بدن، قهر کردن و ترک رفت و آمد.

مرتبه دوم:امر به معروف و نهی به زبان است، پس با احتمال تأثیر و حصول سایر شرایط گذشته، واجب است اهل معصیت را نهی کنند و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند.

مرتبه سوم:توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند یا اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمی کند یا واجب را به جا نمی آورد مگر با اعمال زور وجبر، واجب است لیکن باید از حد نگذرد.

منبع:احکام عمومی،ج۳،ص۳۶۷و۳۶۸.