سرویس مذهبی افکار نیوز- شهید قدوسی از اتلاف هزینه ها به شدت شاکی می شد و حتی از دور انداختن سنجاق یا ورق کاغذی جلوگیری می کرد. پس از اینکه مدرسه حقانی تعمیر و بازسازی شد، همه کلاس های آن گرم و راحت بود، ولی اتاقی که ایشان به عنوان مدیر و مسئول مدرسه در آن به امور جاری رسیدگی می کرد، بیشتر وقتها سرد بود تا جایی که این مسئله برای همه سؤال برانگیز بود. روزی ایشان در پاسخ فردی که دلیل این کار را جویا شد،

فرمود: «هیچ لزومی ندارد که اتاق به این بزرگی فقط به این دلیل که من یک نفر در آن هستم، گرم باشد و هزینه مدرسه و انرژی، بی دلیل هدر رود.» ۱

اما امروزه نمی دانم این دقت ها کجا رفته است؟
حتی این دقت ها را هم کسی توقع ندارد فقط …


۱) یادنامه شهید قدوسی، ص۵۵.