سرویس مذهبی افکار نیوز- سر سفره ای که در آن شراب می خورند، اگر انسان یکی از آنان حساب شود بنابر احتیاط واجب نباید نشست و خوردن از آن سفره حرام است.

خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره و استعمال آن حرام است.

گیره استکان که از طلا و نقره می سازند اگر بعد از برداشتن استکان، ظرف به آن گفته شود، استعمال آن چه به تنهایی و چه با استکان، حرام است و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعی ندارد.

منبع: احکام عمومی،ج۳،ص۷۱.