سرویس مذهبی افکار نیوز- مکاشفات از صفای باطن بر می خیزید و اگر کسی واقعا حقایق را دید به مطالب صوری دل نمی بندد.

اما آیا مکاشفات کسانی که در ابتدای راهند، وصل به حقیقت است و صحت دارد؟ آیت الله کشمیری هر خواب و مکاشفه ای را قبول نمی کند و حجت نمی داند. می گوید: «نوعا خیال شخص است.»

می گویند: ایشان به طور کلی روی مکاشفات خودشان هم خیلی تاکید نمی کردند و تا موقعی هم که مطمئن نمی شدند که مکاشفه با مولفه های اعتقادی مطابقت دارد، اصلا ارزشی برایش قائل نمی شدند.

شناخت جلوه های رحمانی از جلوه های شیطانی، مقوله مهمی است که این شناخت حتی برای مردان را رفته هم گاهی ایجاد اشکال می کند.

و این اولین خطری است که برای فرد سالک در این موارد به وجود می آید و لزوم وجود استاد را برای شناختن مکاشفه حقیقی از مکاشفه شیطانی نشان می دهد.

منبع: شیدا(آیت الله کشمیری)، ص۱۴۲.