افکارنیوز: لباس سفید از هر لباسی برای شما بهتر است، پس آن را بپوشید و مردگانتان را در آن کفن کنید.

رسول خدا(ص) می فرماید: برای حضور در میان برادران و خواهران دینی، لباستان را آراسته و لوازم خود را به اصلاح آرید به گونه ای که در میان مردم در نظافت برجسته باشید؛ زیرا خدا زشتی و زشت نمایی را دوست ندارد؛

همچنین می فرماید: لباس سفید از هر لباسی برای شما بهتر است، پس آن را بپوشید و مردگانتان را در آن کفن کنید؛

امیر مومنان(ع) می فرماید: لباس پنبه ای بپوشید، چرا که آن لباس رسول خدا(ص) و لباس ما(اهل بیت) است و آن حضرت لباس پشمین و مویین را جز هنگام بیماری نمی پوشید. البته این بدان معناست که هر یک از لباس پشمی و پنبه ای در مورد مناسب خود سزاوار پوشیدن است.

راوی گوید: هرگاه امام حسن(ع) برای اقامه نماز برمی خاست بهترین لباس را می پوشید. پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می پوشید؟ فرمود: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس خود را برای پروردگارم زیبا می کنم و او می فرماید: «در هر مسجدی خود را بیارایید»، از این رو، دوست دارم بهترین لباسم را بپوشم.

امام صادق(ع) می فرماید: کتان از جمله لباس پیامبران است؛

همچنین می فرماید: روز جمعه خود را بیارایید و پاکیزه ترین لباستان را بپوشید.

منبع: کتاب مفاتیح الحیاه