سرویس مذهبی افکار نیوز- یا علی! چهار چیزاست که در هر کس وجود داشته باشد خداوند برای او خانه ای در بهشت بنا کند:

۱ - کسی که یتیمی را سرپرستی کند.
۲ - کسی که به ناتوانی ترحم کند.
۳ - کسی که به پدر و مادر خود مهر ورزد.
۴ - کسی که با زیر دستان خود مدارا کند.

یا علی!سه چیزاست که هر کس که خدای عزوجل را با داشتن آنها دیدار کند از برترین مردم است:

۱ - کسی که دستور خدا را در آنچه بر او واجب کرده انجام دهد چنین کسی از زمره عابدترین مردم است.
۲ - کسی که از محرمات الهی اجتناب کند از پرهیزکارترین مردم است.
۳ - کسی که به آنچه خداوند روزیش کرده قانع باشد از بی نیازترین مردم است.

منبع: وصایای پیامبر اکرم(ص)،ص۲۰ و۲۱.