افکار نیوز: آیتالله مجتهدی تهرانی اظهار میکند: بهتر است برای حاجات خود به نرجسخاتون متوسل شوید؛ چون مادر امام وقت است و اگر چیزی را نذر او کنید؛ از پسرش میخواهد تا حاجت آن شخص را برآورده کند و پسرش هم مجبور است تا به حرف مادر عمل کند.

وی در پایان میگوید: در آخر دعا میگوییم، ای خدایی که درخواستهای مردم او را مشغول نمیکند، این دعاها را در حق ما اجابت کن! هر چند نفر با خدا حرف بزنند و از او درخواست داشته باشند، خدا مشغول نمیشود. اگر همه عالم با خدا حرف بزنند باز خدا مشغول نمیشود و اینطور نیست که به حرف برخی گوش کند و به حرف عدهای دیگر نتواند گوش نکند.