سرویس مذهبی افکار نیوز- فایده علم اخلاق پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و آراستن آن به ملکات زیبا که از آن به تهذیب اخلاق تعبیر می شود و ثمره اخلاق رسیدن به خیر و سعادت همیشگی است و باید دانست که سعادت مطلق، حاصل نمی شود مگر به این که صفحه نفس در جمیع اوقات از همه اخلاق مذموم پاک و به همه اوصاف نیک، زینت داده شود و اصلاح بعضی از صفات یا در بعضی اوصاف، اگر چه خالی از فایده نیست، ولی باعث سعادت همیشگی نمی شود.

منبع: معراج السعاده،ص۹.