سرویس مذهبی افکار نیوز- هر انسان مؤمنی می کوشد تا کردارها و رفتارهایش، مورد قبول حضرت حق افتد و بدین وسیله نزد او محبوب شود. هیچ لذت و شادی برای مؤمن بهتر از این نیست که خداوند او را دوست بدارد.

در متون دینی راههای مختلفی برای این کار نشان داده شده است که یکی از آنها داشتن اخلاق نیکوست.
در روایتی آمده است: احب عباد الله الی الله احسنهم خلقا؛ محبوب ترین بندگان خدا نزد او خوش اخلاق ترین آن هاست.
منبع:اخلاق اسلامی،آیت الله محفوظی،ص45.