سرویس مذهبی افکار نیوز- رسول اکرم(ص) فرمود: خدا در زندگیتان، نسیم های حیات بخشی را جای داده، با آمادگی فراوان، آن فرصت ها را دریابید و از آن ها استفاده کنید. و نیز فرمود: مؤمن باید از نیرویش به نفع خود، و از دنیایش برای آخرتش، و از جوانی پیش از پیری اش، و از زندگی پیش از مرگش بهره بگیرد.

امیرمؤمنان(ع) فرمود: فرصت مانند ابر از افق زندگی می گذرد، هر گاه فرصت های خیری پیش می آید غنیمت بشمارید و از آنها بهره بگیرید. و نیز فرموده است: فرصت(مناسب) زود می گذرد و دیر برمی گردد.

امام محمد باقر(ع) می فرماید: خواسته هایت را با پیش آمدن فرصت، به دست آر و هیچ فرصتی همچون دوران فراغت و تندرستی نیست.

منبع: مفاتیح الحیات، ص ۱۹۸.