سرویس مذهبی افکار نیوز- مژده اول: اجر کسی که چراغ مساجد را روشن می کند:
انس بن مالک می گوید: رسول خدا فرموده: هر کس در مسجدی از مساجد خدا چراغی را روشن کند تا وقتی که روشنی آن چراغ باقی مانده حاملین عرش الهی و فرشتگان، برای او طلب آمرزش می کنند.

مژده دوم: اجر کسی که مسجد را جارو کند:
عبدالحمید بن ابی دیلم از حضرت موسی بن جعفر(ع) روایت می کند که رسول خدا فرموده: هر کس مسجدی را جارو کند، در روز پنج شنبه و یا شب جمعه و هرچند به اندازه سرمه چشم از مسجد، خاک بیرون ببرد، گناهانش آمرزیده می شود.

منبع:نکته هایی نابی از نماز،ص۳۶.