سرویس مذهبی افکار نیوز- کسی که روی بعضی از اعضای وضویش جبیره(چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند) باشد، در صورت امکانباید آن را برداشته و زیر آن را شسته یا مسح نماید، البته اگر جبیره بر روی عضوی باشد که باید شسته شود، لازم نیست حتما برداشته شود بلکه رساندن آب به زیر آن به طوری که شستن با شرایطش صدق کند واجب است اگرچه جبیره هم باشد اما اگر جبیره در جای مسح باشد باید آن را بردارد، و اگر برداشتن جبیره ممکن نباشد، در صورتی که روی محل مسح باشد، باید روی جبیره را مسح کند و اگر جبیره در محلی که شستن آن واجب است باشد، در صورت امکان رساندن آب به زیر آن به طوری که شستن با شرایطش صدق کند، واجب است و گرنه باید دست(تر) را روی جبیره بکشد.

منبع: احکام عمومی،ج۱،ص۱۲۳.