سرویس مذهبی افکار نیوز- پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: پنج خرما یا پنج قرص نان یا پنج دینار یا درهمی که کسی مالک آن است و می خواهد در راه خداوند انفاق نماید؛ پس بهترین انفاقها (ی مستحبی) انفاقی است که( بعد از انفاق برای کارهای فرهنگی و دینی) بر پدر و مادرش می کند و پس از آن در مرحله دوم بر خودش و خانواده اش و بعد از آن در مرحله سوم بر بستگانش و در مرحله چهارم بر همسایه های فقیرش و در مرحله پنجم در راه خداوند [به غیر آنها] انفاق کند که ثواب و پاداشش کمتر است.۱

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: برترین خدمت[پس از خدمت به دین و اولیای دین] خدمت به پدر و مادر است و برترین انفاق[در انفاق های مستحبّی] انفاق به آنهاست. ۲

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: صدقه دادن[به غیر بستگان و ارحام] قبول نمی شود در حالی که ارحام انسان نیازمند باشند. ۳

پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: صدقه دادن به فقیر[ی که از ارحام انسان نیست] فقط صدقه است و اما انفاق کردن به ارحام و بستگان هم انفاق و هم صله ی رحم است. ۴

منبع:
۱. وسائل الشیعه، ج۶، ص ۳۰۲.
۲. مستدرک الوسائل، ج۲، ص۶۳۲.
۳. بحار الانوار، ج۹۳، ص ۱۴۷.
۴. همان، ص۱۳۷.
۵. احکام عمومی، ج۲، ص ۲۴۲.