سرویس مذهبی افکارنیوز- رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:
ریاست جز برای اهلش شایسته و روا نیست. پس هر کس مردم را به سوی خود بخواند، در حالی که میان مردم داناتر از او هست، خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد.

جامعه نیازمند حکومت و ریاست است تا کارها به نحو شایسته اداره شود. کسی باید رئیس و حاکم باشد که علم و عمل و تقوا و صلاحیت داشته باشد و ریاست برای او نه یک طعمه و آرزو بلکه ابزاری برای خدمت و بستری برای حلّ مشکلات باشد.

ریاست طلبانی که بدون صلاحیت علمی و اخلاقی تنها برای تأمین هوسهای خویش یا برای رسیدن به مال و منال جلو می افتند، علاوه بر آنکه خود را تباه و گرفتار می کنند، برای مردم نیز دردسر می آفرینند.

«صلاحیت محوری» هم به سود جامعه است، هم مسئولیتها را در خدمت همنوعان قرار می دهد.
کسی که بدون شایستگی خود را جلو بیندازد و با سلطه بر مدیریتها و ریاستها، زمینه خدمت شایسته را از انسانهای ارزشی و متعهّد بگیرد، وجودش به زیان جامعه است. خدا هم در روز قیامت به چنین کسانی با نظر رحمت نمی نگرد.
مسئولیت زیبنده شایستگان است، نه مدعیانِ ریاست طلب.

منبع: راه زندگی(حکمتهای نبوی)، ص ۲۸.