سرویس مذهبی افکار نیوز- حضرت امام خمینی(ره) تفاوت عمره ی مفرده و تمتّع را سه چیز دانسته اند که عبارتند از:

۱. در عمره ی تمتّع باید تقصیر کند؛ یعنی مو یا ناخن خود را بگیرد، و سر تراشیدن جایز نیست؛ ولی در عمره ی مفرده بین سر تراشیدن و تقصیر مخیّر است.

۲. عمره ی تمتّع طواف نساء ندارد؛ ولی عمره ی مفرده دارد.
۳. میقات عمره ی تمتّع یکی از میقات های پنچگانه است؛ ولی میقات عمره ی مفرده، أدنی الحلّ است. و افضل آن است که از «جعرانه» و یا «حدیبیّه» یا «تنعیم» که از همه به مکّه نزدیک تر است محرم شود. البته بعضی از فقها تفاوت های دیگری به شرح زیر اضافه کرده اند:
۱. عمره ی مفرده اختصاص به ماه های حج(شوال، ذوالقعده و ذوالحجة) ندارد و هر وقت می شود انجام داد؛ ولی عمره ی تمتّع باید در آن ماه ها باشد.
۲. عمره ی مفرده را می شود جدا از حج انجام داد به خلاف عمره ی تمتّع که مرتبط با حج است و باید در یک سال انجام شود.

منبع: احکام عمومی، ج۲، ص۲۶۲.