سرویس مذهبی افکار نیوز- پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: پس از من هرگاه شک اندازان و بدعت گذاران در دین را دیدید، از آنان ابراز برائت کنید و از معایب آنان بگویید و متهمشان کنید تا مبادا در تخریب اسلام طمع کنند.

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پیش بینی می کردند که پس از او کسانی با انگیزه های فاسد در پی هوای نفس باشند و دین را در مسیر هواهای نفسانی خود تغییر دهند و تحریف پدید آورند.
با بدعت گذاران چه باید کرد؟

برخورد دوستانه با اهل بدعت و تحریف و پیروان باطل و سرکردگان گمراهی آنان را گستاخ تر می سازد و دایره فسادشان را گسترده تر می کند.

موضع گیری در برابر منحرفان و اظهار برائت و بیزاری از بدعت گذاران نشانه تعهّد مکتبی و پایبندی به اصول اعتقادی و آرمانهای اسلامی است. آنان که آگاه ترند، مسؤول ترند.

آنان که موضع گیریهایشان در هدایت مردم و جلوگیری از انحرافات مؤثر است وظیفه سنگین تر و حساس تری دارند.

مقابله با اهل بدعت و تاراج کنندگان عقاید و شبهه افکنان در باورهای دینی جامعه یک تکلیف است.
این نیز مرحله ای از نهی از منکر است.

منبع: حکمتهای نبوی، ص ۵۴.