سرویس مذهبی افکار نیوز- رسول خدا(ص) فرمود: دانش گنجینه هایی است که کلید آن سوال است. پس بپرسید، خدا رحمتتان کند؛ چرا که در پرسش، چهار نفر بهره و اجر می برند:
۱ - سوال کننده، ۲ - گوینده، ۳ - شنونده، ۴ - دوستدار آنان.

پرسیدن راهی برای دانایی است.
این مثل را شنیده اید: پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.
کسی که می خواهد گنجینه های علم و دانایی به رویش باز گردد و قفل مجهولاتش گشوده شود، باید از «کلید سوال» استفاده کند.

حضرت علی(ع) بارها فرمود: تا من هستم از من سوال کنید.
قرآن هم می فرماید: اگر نمی دانید، از دانایان و اهل ذکر بپرسید.
در جریان سوال و جواب و بحثهای علمی چهار گروه بهره و پاداش می برند:
۱ - سوال کننده که موضوع را مطرح می کند.
۲ - پاسخ دهنده که زمینه دانش را فراهم می سازد.
۳ - شنونده که از گفتگو علمی سود می برد.
۴ - دوستدار آنان که نشان می دهد علاقه مند به دانش و رشد علمی در جامعه است.
آنچه نمی دانیم بپرسیم؛ و آنچه می دانیم سخاوتمندانه به دیگران انتقال دهیم.

منبع: حکمتهای نبوی،ص۵۶.