سرویس مذهبی افکار نیوز- آگاه باشید البته! آخرین پیشوا از ما آن قیام کننده ای است که نامش مهدی(عج) است.
آگاه باشید که او یاری کننده دین است؛ آگاه باشید او انتقام گیرنده از ستمکاران است.
آگاه باشید که او گشاینده قلعه های محکم و ویران کننده ی آنهاست.

آگاه باشید که او نابود کننده ی همه طوائف و گروههای مشرک است.
آگاه باشید که او منتقم همه خونهایی است که از دوستان خواص خدای عزوجل ریخته شده است.
آگاه باشید او حامی دین خداست، آگاه باشید او جرعه نوش دریای ژرف حقایق است، آگاه باشید او هر صاحب فضیلتی رابه فضیلتش و هر صاحب جهلی را به جهل و نادانیش معرفی خواهد کرد.

آگاه باشید او برگزیده و انتخاب شده خداست؛ آگاه باشید او وارثهمه دانشها و محیط بر همه آنهاست،
آگاه باشید که او از سوی پروردگار عزوجل و مراتب ایمان اش خبر و آگاهی می دهد.
آگاه باشید او رشید و استوار است و او کسی اسست که امور خلایق به او واگذار شده، آگاه باشید او کسی است که گذشتگانش به وجود وظهور او بشارت داده اند!

آگاه باشید که او حجت ماندگاری است که پس از او حجتی نیست و هیچ حقی نیست مگر با او و هیچ نوری نیست مگر نزد او و کسی بر او غالب نمی شود و کسی را در برابر او نتوان یاری کرد.
آگاه باشید در گستره زمین ولی دا و فرمانروای خدا در میان خلق و امانت دار خدا در پیدا و نهان اوست.

منبع:غدیر زلال وحی(خطبه حضرت رسول اکرم در غدیر خم)،ص106.