سرویس مذهبی افکارنیوز- مسافرت هایی با امام خمینی(ره) کردیم، خدا می داند در مسافرت مشهد، اخلاق پدرانه ای نسبت به ما مبذول داشتند که هر وقت یادمان می آید، شرمنده آن روزگاریم که در خدمتشان در ارض اقدس مشرف بودیم.

در آن زمان قسمتهایی از ایران زیر نظر دولتهای روسیه و آمریکا و انگلستان بود. وقتی از ارض اقدس بر می گشتیم بین راه، روسها برای بازرسی جلوی ماشین ما را گرفتند همگی پیاده شدیم و چون امام از اول تکلیف مراقب تهجد نماز شب بودند و هیچ وقت آن را ترک نکرده بود، بعد از پیاده شدن خواستند که نماز شب بخوانند. آنجا هم که وسط بیابان بود و آبی وجود نداشت. یک وقت نگاه کردیم، دیدیم که آبی جاری شد. ایشان آستین بالا زد و وضو گرفت نفهمیدیم که بعد از نماز ایشان آب بود یا نه!

منبع:
۱ - پا به پای آفتاب، ج۳، ص۳۰۲و۳۰۳، به نقل از شهید آیت الله صدوقی.
۲-آیات اعجاز، ج۱، ص۲۵.