سرویس مذهبی افکار نیوز- رسول اکرم(ص) فرمود: خدا در زندگیتان نسیم های حیات بخشی را جای داده، با آمادگی فراوان، آن فرصت ها را دریابید و از آنها استفاده کنید.

و نیز فرمود: مؤمن باید از نیرویش به نفع خود، و از دنیایش برای آخرت و از جوانی پیش از پیری اش و از زندگی پیش از مرگش بهره بگیرد.

امیر مؤمنان(ع) فرمود: فرصت مانند ابر از افق زندگی می گذرد، هر گاه فرصت های خیری پیش می آید غنیمت بشمارید و از آنها بهره بگیرید.

و نیز فرموده است: فرصت زود می گذرد و دیر برمی گردد.
به فرموده امام باقر(ع) خواسته هایت را با پیش آمدن فرصت به دست آور و هیچ فرصتی همچون دوران فراغت و تندرستی نیست.

منبع:مفاتیح الحیات،ص۱۹۸.