افکار

- در تیمم چهار چیز واجب است:
اول: نیت. دوم: زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است.

سوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن از آنجایی که موی سر می روید، تا ابروها و بالای بینی بنابر احتیاط واجب باید دستها روی ابروها هم کشیده شود.
چهارم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

منبع: توضیح المسائل مراجع، مساله ۷۰۰.