سرویس مذهبی افکارنیوز- یکی از مسلمانان در بستر مرگ افتاد، موضوع را به رسول خدا(ص) خبر دادند. آن حضرت به بالین او آمد، او را بی هوش دیدند.

پیامبر(ص) فرمود: ای فرشته مرگ، این شخص را آزاد کن تا از او سؤال کنم.
ناگاه آن شخص، به هوش آمد، پیامبر(ص) به او فرمود: چه می بینی؟ او گفت: افراد سفید بسیار، و سیاه بسیار می نگرم.

پیامبر(ص) فرمود: کدام یک از آن دو به تو نزدیکتر هستند؟ او عرض کرد: افراد سیاه به من نزدیکترند.
پیامبر(ص) فرمود: بگو:

اللهم اغفرلی الکثیر من معاصیک و اقبل مِنّی الیسیر من طاعتک؛خدایا بسیاری گناهانم و نافرمانیم از تو را ببخش، و اندکی طاعتم را از من بپذیر.

آن شخص این دعا را خواند و سپس بی هوش شد.
پیامبر(ص) به فرشته مرگ فرمود: ساعتی بر این شخص آسان بگیر تا از او سؤال کنم.

در این هنگام آن شخص به هوش آمد پیامبر به او فرمود: چه می نگری؟
او عرض کرد: افراد سیاه بسیار و سفید بسیار می نگرم.

پیامبر(ص) فرمود: کدام یک به تو نزدیکترند؟
او گفت: افراد سفید نزدیک ترند.

پیامبر(ص) به حاضران فرمود: خدا این رفیق شما را آمرزید.
امام صادق(ع) بعد از نقل این داستان فرمود: هنگامی که به بالین شخصی که در حال جان دادن است رفتید، این دعا را به او بگویید.(و تلقین کنید.)

منبع:عرفان و عبادت،ص۴۲۹.