افکار

- حسرت در قیامت: امام صادق علیه السّلام فرمود: ولایت ما جز با عمل به دست نمی آید و به راستی شدیدترین حسرت در روز قیامت از آنِ مردی است که از عدالت سخن بگوید ولی در عمل بر خلاف آن رفتار کند. ۱

بدگمانی در جامعه: در جامعه ای که عدالت در آن برقرار است بدگمانی و سوء ظن معنا ندارد و خوب است در همه چیز حمل به صحت شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد.

امام هادی علیه السّلام می فرماید: در دوران غلبه عدالت پیشگی بر ستمگری، بدگمانی به دیگران نارواست و در زمان چیرگی ستمگری بر عدالت، اعتماد و خوش بینی به دیگران خطاست، مگر آنکه به بدی یا خوبی کسی علم داشته باشی. ۲

منبع:
۱. مصادقة الاخوان، ص۳۵.
۲. اعلام الدین، ص۳۱۲.
۳. مفاتیح الحیات، ص۴۸۳.