افکار

- این نوع صبر، در واقع مقاومتی است در برابر آتش طغیان و یا انحراف غرایز، زیرا که اساساً معصیت و گناه از همین طغیان و انحراف، منشأ می گیرد؛ مثلا طغیان غریزه مال دوستی، انسان را به رباخواری و احتکار و گنج اندوزی و معاملات و تصرفات ناروا می کشاند، اما انسانی که به خدا و قیامت، ایمان آورده در برابر این غریزه، مقاومت می کند و دامن خود را به گناه آلوده نمی سازد و همین، معنای صبر در برابر معصیت است.

مقاومت در مقابل طغیان غریزه های جنسی یا مقام طلبی و امثال آن ها از قبیل همین صبر در برابر معصیت است.

منبع: اخلاق اسلامی، ص ۳۲۰-۳۲۱.