افکار

- یکی از اصول تربیتی که متاسفانه نسبت به آن غفلت شده است، دعای والدین برای فرزند است. با بررسی آیات قرآن به مواردی برخورد می کنیم که پیامبران الهی برای فرزندان خود دعا کرده اند و در روایات نیز تاکید شده است که دعای والدین در حق فرزند مستجاب است.

لذا والدین عزیز می توانند از این اصل قرآنی برای تربیت فرزندان خود استفاده کنند. در آیه ای می خوانیم: «پروردگارا مرا برپا کننده ی نماز قرار ده و از فرزندانم[نیز چنین فرما]، پروردگارا دعای مرا بپذیر.» ۱

همچنین در آیه ای دیگر در توصیف مؤمنان و پرهیزگاران داریم: «و کسانی که می گویند: پروردگارا! از همسران و فرزندان مان مایه ی روشنی چشم ما قرار ده و ما را برای پرهیزگاران گردان!» ۲

منبع:
۱. سوره ابراهیم، آیه ۴۰.
۲. سوره فرقان، آیه ۷۴.
۳. خانه خوبان، ش۳۳، ص۱۱.