افکار

- امام حسن عسکری(ع) می فرمایند:
- یکی از بلاهای کمرشکن همسایه ای است که چون خوبی ببیند پنهانش سازد و چون بدی ببیند فاشش کند.

- عبادت به بسیار روزه گرفتن و نماز خواندن نیست، همانا عبادت، بسیار اندیشه ورزی در امر خداست.
- از فروتنی است اینکه هر که بر تو بگذرد سلامش گویی و در مجالس پایین نشینی اختیار کنی.

- خشم کلید هر بدی است.
- مومن برای مومن برکت است و برای کافر حجت است.
- شخص کینه ای کم آسایش ترین مردم است.

- دل بی خرد در دهانش است و دهان خردمند در دلش.
- هر که بیش از حد شرعی در وضو گرفتن آب بریزد چون وضو شکن باشد.
- دو خصلت است که چیزی برتر از آن دو نباشد: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.

منبع: تحف العقول، ص۸۹۱الی۸۹۵.