افکار

- شبهه: با توجه به آیات قرآن کریم مانند: «یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة» ۱؛ «لیقوم الناس بالقسط» ۲؛ «لا اکراه فی الدین» ۳؛ «ما أنت علیهم بجبّار» ۴؛ «لست علیهم بمصیطر» ۵؛ وظیفه پیامبران، تعلیم و تربیت انسان ها به وسیله «تشویق» است و چنین هدفی، با زور و حکومت حاصل نمی شود و بنابراین، کار تشکیل حکومت، با خود مردم است نه با پیامبران.

پاسخ: تشکیل حکومت، به معنای تحمیل کردن دین بر مردم نیست، بلکه برای تعلیم و تزکیه نمودن مردمی است که دین و حکومت دینی را حق دانسته و پذیرفته اند و بدون شک، تعلیم و تزکیه، با تشویق و ترغیب و با اختیار آگاهانه انسان ها صورت می گیرد که حکومت دینی نیز چنین روشی دارد.

البته در هر حکومتی چه دینی و چه غیردینی، برای طاغیان و متخلفان از قانون و مخلان به نظم عمومی جامعه، قوانین جزائی و تنبیهی وجود دارد که امری عقلایی است و مؤید علم و تزکیه عمومی است نه منافی با آن.

منبع:
۱. سوره آل عمران، آیه ۱۶۴.
۲. سوره حدید، آیه ۲۵.
۳. سوره بقره، آیه ۲۵۶.
۴. سوره ق، آیه ۴۵.
۵. سوره غاشیه، آیه ۲۲.
۶. ولایت فقیه، آیت الله جوادی آملی، ص۳۳۵.