افکار

- عفت و نجابت زنان و مردان آخرالزمانی در تاخت و تاز اسب وحشی شهوت تاراج می گردد و روح پاک ایشان به لجن زاری بدبو از بی عفتی و هواپرستی تبدیل می گردد؛ همّ و غم مردم(در آخرالزمان) به سیر کردن شکم و رسیدگی به شهوتشان خلاصه می شود، دیگر اهمیت نمی دهند که آنچه می خورند حلال است یا حرام و اینکه آیا راه اطفای غرایزشان مشروع است یا نامشروع؟!۱

زنان در آن زمان، بی حجاب و برهنه و خودنما خواهند شد. ۲
آنان در فتنه ها داخل، به شهوت ها علاقمند و با سرعت به سوی لذت ها روی می آورند. ۳

خواهی دید که زنان با زنان ازدواج می کنند. ۴
درآمد زنان از راه خودفروشی و بزهکاری تأمین می گردد. ۵
آنان حرام های الهی را حلال می شمارند و بدین سان در جهنم وارد و در آن جاودان می گردند. ۶

منبع:
۱. الکافی، ج۸، ص۴۰.
۲. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص۲۰۱.
۳. همان.
۴. الکافی، ج۸، ص۳۸.
۵. همان.
۶. همان.
۷. خانه خوبان، ش۴۳، ص۱۲.