افکارنیوز

- دامنه بازدید های نوروز به بیماران هم توسعه می یابد؛ افرادی که به دلیل کسالت های جسمی خود، نیاز بیشتری به توجه دیگران دارند. این فرصت معنوی می تواند در برنامه های نوروز روح تازه ای را در جان نوروزیان بدمد و آنها را آماده مهرورزی و همدلی بیشتر با دیگران نماید. در آموزه های دینی، آداب ویژه ای برای عیادت بر شمرده است:

کوتاه کردن زمان عیادت، بردن تحفه ای برای بیمار که ترجیحا خوراکی های مفید باشد و نیز تکرار عیادت از شمار آن است. در این باره به چند روایت اشاره می کنیم:

پیامبر اعظم(ص) می فرماید: از کسی که به عیادت تو نمی آید عیادت کن و به کسی که به تو هدیه نمی دهد هدیه بده.

و نیز می فرمایند: پر اجرترین عیادت، کوتاه ترین آنهاست.
و همچنین می فرمایند: هر دو سه روز یکبار به عیادت بیمار بروید.

حضرت علی(ع) می فرمایند: بزرگترین پاداش را نزد خداوند عزوجل آن عیادت کننده ای دارد که هرگاه به عیادت برادرش برود، زمان کوتاهی نزد او بنشیند مگر اینکه خود بیمار دوست داشته باشد و از او بخواهد که بیشتر بنشیند.

امام صادق(ع) فرمود: عیادت کامل این است که دستت را روی بازوی بیمار بگذاری و زود از پیش او برخیزی زیرا عیادت احمق ها(کسانی که شرایط بیمار را درک نمی کنند) برای بیمار سخت تر از درد خود اوست.

منبع: خانه خوبان۴۰-۴۱،ص۳۷.