سرویس مذهبی افکارنیوز- روزی حضرت آدم علیه السّلام ناگهان دید سه مجسمه سیاه و بدمنظر در سمت چپ او قرار گرفتند و سه مجسمه نورانی در طرف راست او. از مجسمه های طرف راست پرسید شما کیستید؟
اولی گفت: من «عقل» هستم.
دومی گفت: من «حیا» هستم.
و سومی گفت: من «رَحم» هستم.
آدم علیه السّلام پرسید: «جای شما کجاست؟» اولی گفت: «در سر انسان ها» دومی گفت: «در چشم انسان ها» و سومی جواب داد: «در دل انسان ها».

آدم علیه السّلام به طرف چپ برگشت و از سه مجسمه سیاه و بدهیبت پرسید: «شما کیستید؟»
اولی گفت: من «تکبر» هستم. حضرت آدم علیه السّلام گفت: «جای تو کجاست؟» گفت: «در سر انسان ها» حضرت آدم فرمود: «آنجا که جای عقل است!» تکبر گفت: «اگر من وارد سر شوم، عقل بیرون رود.»

از دومی پرسید: «تو کیستی؟» گفت: من «طمع» هستم. فرمود: «جای تو کجاست!» گفت: «در چشم انسان ها» حضرت فرمود: «چشم که جای حیا است!» طمع گفت: «من اگر در چشم جا گرفتم، حیا می رود.»

و از سومی پرسید: «تو کیستی؟» گفت: من «حسد» هستم. حضرت فرمود: «جای تو کجاست؟» گفت: «جای من در دل انسان ها است. فرمود: «دل که جای رَحم است!» حسد گفت: «اگر من وارد قلب انسان شوم، رَحم و مروت از قلب او می رود.»

منبع: خانه خوبان، ش۴۲، ص ۲۶.