سرویس مذهبی افکارنیوز- همواره در افعال انسانی و الهی آنجا که به امور مادی باز می گردد نیل به هدف نهایی یا اصلی در گرو مقدمات است که یکی از آن مقدمات برای کمال انسان سریان «آزمایش» است ولی چون «آزمایش» در جایی مطرح می شود که موجود مختار وجود داشته باشد و ابزارهایی برای سر دو راهی قرار گرفتن این موجود مختار وجود داشته باشد، خداوند جهان را به زیورهای جذاب آراست و انسان مختار را خلق کرد تا از این رهگذر زمینه آزمایش انسان پدید آمده و بستر تکامل که هدف نهایی خلقت است مهیا گردد. ۱

بنابراین خلقت عالم ماده مقدمه خلقت زینت های مادی و خلقت آنها مقدمه خلقت موجود مختاری بنام انسان و خلقت انسان مقدمه آزمایش و آزمایش زمینه ساز هدف نهایی تکامل انسان است. پس انسان آفریده شده تا آزمایش بشود، تا پرستش اختیاری انجام بدهد، تا به رحمت نهایی و ابدی خدا برسد. ۲

سنت آزمایش هم جنبه فردی دارد و هم گروهی و اجتماعی یعنی خداوند متعال گاه فرد یا افراد خاصی را می آزماید و گاه یک جامعه و امّت را در امری می آزماید. ۳

از سوی دیگر سریان سنت آزمایش در گرو وجود زمینه هایی است که انسان را بر سر دو راهی قرار دهد تا آدمی بر اساس نوع انتخاب و اختیار کردن یک مسیر آزموده شود، از این رو خدای سبحان انسانها را با ابزارهای گوناگونی می آزماید، ابزارهای آزمایش الهی گاه اموری است که ملایم طبع و خوشایند آدمی است و گاه اموری است که برای انسان سخت و نامطبوع است. ۴

منبع:
۱. المیزان، ج۱۳، ص۲۳۷-۲۳۸.
۲. معارف قرآن، مصباح، ص۲۵۳-۲۶۵.
۳. سنت های اجتماعی و فلسفه تاریخ در مکتب قرآن، ص۱۰۰.
۴. مجمع البیان، ج۷-۸، ص۶۵.
۵. سنن تاریخی در قرآن، ص۸۸-۸۹.