سرویس مذهبی افکارنیوز- علی بن شعبة(ره) در کتاب شریف تحف العقول از امام باقر علیه السّلام روایت کرده است که به جابر فرمود:

ای جابر! از مردم زمان خود پنج چیز را غنیمت شمار:
اگر در حضور آنها بودی نشناسندت.
و اگر از آنها دور و غایب بود، دوری تو را احساس نکنند.
- اگر شاهد کاری از کارهای آنها بودی، مورد مشورت قرار نگیری. و اگر سخنی گویی، سخنت را نپذیرند و اگر از آنها زنی خواستگاری کنی، به تو زن ندهند.

تو را به پنج چیز سفارش می کنم:
اگر به تو ستم شد، تو به کسی ستم نکن.
اگر به تو خیانت شد تو به کسی خیانت نکن.
اگر تو را دروغگو دانستند، خشم نکن(و ناراحت نشو).
اگر تو را مدح و ستایش کردند، خوشحال مشو.
اگر تو را نکوهش کردند، بی تاب نشو، و نسبت بدانچه درباره ات گفته اند اندیشه کن، پس اگر آنچه را درباره ات گفته اند در خود یافتی(و تشخیص دادی که راست است) بدانکه مصیبت سقوط تو از نظر و دیده خدای عزّوجلّ خیلی بزرگ تر است از آن ترسی که از افتادن و سقوط از نظر مردم داری.

و اگر دیدی آنگونه نیست که درباره ات گفته اند(و دروغ گفته اند) پس بدان که این گفتار دروغ(و تهمت) پاداش و ثوابی است که به تو رسیده است بی آنکه به خاطر آن، بدنت رنجی را تحمل کرده باشد.

و بدانکه تو ولیّ و دوست ما نخواهی بود تا اینکه اگر همه مردم شهر تو یکپارچه درباره ات بگویند: تو مرد بدی هستی، این سخن آنها، تو را غمگین نسازد، و اگر همه آنها بگویند: تو آدم خوبی هستی، تو را خوشحال نکند.

ولی(اگر خوبی و بدی خود را می خواهی بدانی) خود را بر کتاب خدا عرضه کن(و آن را معیار و الگوی خود قرار ده)؛ اگر دیدی راه قرآن را می پیمایی و آنچه را دستور بر ترک آن دستور داده است، وا می گذاری؛ و آنچه را به عمل و توجه بدان دستور داده، با رغبت عمل می کنی، در کار خود ثابت قدم باش و مژده باد بر تو، زیرا در این حال هر چه درباره ات می گویند به تو زیان نمی زند؛ اما اگر دیدی با دستورت قرآن دوگانه و مخالف هستی، پس به چه چیزی از نفس خویشتن مغرور هستی(که به خاطر سخن مردم خود را آدم خوبی می دانی).

منبع:چهارده اندرز از چهارده معصوم(ع)،ص۵۳و۵۴.