سرویس مذهبی افکارنیوز- به محض اینکه به خانه رسید، داشت می خندید.
گفتم «چیه؟»
گفت: «آقای مظاهری یک چیزی گفته به ما که نباید به زن ها لو بدهیم؛ ولی من نمی توانم نگویم.
گفتم «چرا؟»
گفت: «آخر تو با زن های دیگر فرق می کنی.»

کنجکاو شده بودم: گفتم «یعنی چه؟»
گفت: «این قدر خانه نبودم که بیشتر احساس می کنم دو تا دوست هستیم تا زن و شوهر»

گفتم «آخرش می گویی چی بهتون گفتند؟»
گفت: «آقای مظاهری توصیه کرده که محبتتان را به همسرتان حتما ابراز کنید.»

توی سپاه رفقا جمع شده بودند که چه کسی رویش می شود یا جرات دارد امروز به زنش بگوید دوستت دارم!
گفتم «خدا را شکر، یکی این چیزها را به شما یاد داد»

منبع:
۱. همسر شهید اسماعیل دقایقی.
۲. خانه خوبان، ش۳۵، ص۱۴.